Technické plyny

Kapacita vo výrobe a použití plynov je jedným zo základných faktorov súčasného technického pokroku. Priemyselné plyny nás sprevádzajú v našom dennodennom živote, používajú sa takmer vo všetkých priemyselných procesoch. Značná časť predmetov a služieb každodennej potreby bola vyrobená za použitia priemyselných plynov.

Priemyselné plyny, získané z atmosféry fyzikálnymi postupmi alebo spätne získané z výrobných cyklov s podstatnou optimalizáciou zdrojov, sú dodávané, podľa druhu použitia a požadovaného množstva, v plynnej forme (tlakové fľaše, plynovody) alebo v kvapalnej forme (kryogénne kvapaliny v izolovaných nádržiach) pri rôznych stupňoch čistoty.

V súčasnej dobe sa SIAD, vedúca firma vo výrobe a distribúcii celého sortimentu priemyselných plynov, prezentuje ako partner svojich zákazníkov v hľadaní technologických a servisných riešení vo všetkých výrobných a transformačných procesoch, ktoré používajú priemyselné plyny, s cieľom zabezpečiť svojim zákazníkom výhody, ako je vyššia produktivita, bezpečnosť obsluhy, ohľaduplnosť k životnému prostrediu, kvalita výrobkov a optimalizácie výrobných zdrojov.
Do skupiny technické plyny sú bežne zaraďované tie plyny alebo plynné zmesi, ktoré sú dodávané do priemyslu pre rôzne technologické aplikácie, od tých tradičných – používaných od začiatku 20.storočia (zváranie a rezanie) – až po inovované pre potravinárstvo, metalurgiu a chémiu.

Do tejto skupiny teda patria plyny, ktoré sú súčasťou atmosférického vzduchu (kyslík, dusík a argón), s ktorými sú miešané pre príbuznosť použitia ďalšie produkty, ako je vodík, kysličník uhličitý a hélium. Z nevzdušných technických plynov je nutné vyzdvihnúť hojne používaný acetylén a čpavok. Medzi technickými plynmi zaujímajú dnes prvoradú dôležitosť plyny radu STARGAS (plyny a zmesi pre zváranie) a LaserStar (plyny a zmesi pre laserové technológie).

Acetylén

Acetylén je plyn, ktorý významne prispel k priemyselnému pokroku; od začiatku 20. storočia sa široko používal vo výrobných postupoch (zváranie autogénom) a oblastiach civilných a námorných osvetľovacích systémov (majáky). Možnosť jeho transportu bola po mnoho rokov technickým problémom vzhľadom k jeho vysokej horľavosti a tendenciu k explozívnemu rozkladu.

Riešenie tohto problému bolo nájdené v pórovité hmote a SIAD sa môže prihlásiť k svojej podstatnej úlohe v tomto smere.

Oxid uhličitý je integrálnou časťou základného životného cyklu v prírode.

Argón je vzácnym plynom, ktorý tvorí 0,93 % zemskej atmosféry. Vzácne plyny sú skupinou plynov, ktoré obsahujú argón, hélium, kryptón, neón, xenón a niekedy aj radón. Vykazujú veľkú stabilitu a extrémne nízke reakčné rýchlosti.

Dusík je dvojatomový plyn, ktorý predstavuje 78% zemskej atmosféry. Okrem vzduchu je dusík obsiahnutý v bielkovinových látkach všetkých živých organizmov, v niektorých prírodných ložiskách uhľovodíkového plynu av mnohých organických a anorganických.

Hélium je druhý najľahší plynný prvok po vodíku: Jeho molekula je zo všetkých najmenšia, má najnižší bod varu zo všetkých prvkov. Hélium sa vyskytuje v atmosfére v koncentráciách približne 5 ppm. Kvôli nízkej koncentrácii je komerčné získavanie zo vzduchu neuskutočniteľné. Našťastie bola nájdené niektoré ložiská zemného plynu s významným podielom hélia. Preto sa všetko komerčné hélium získava z ložísk zemného plynu; malá časť z nich obsahuje hélium v koncentráciách vyšších ako 0,3% obj. Väčšina hélia vo svete pochádza z ložísk zemného plynu nachádzajúcich sa v úzkom páse územia Texasu, Oklahomy, Kansase a na východnom úbočí Skalnatých hôr.

Vodík je najľahší zo všetkých plynov.

Bežne sa v prírode vyskytuje v zlúčeninách s inými prvkami, jedná sa o najhojnejšií prvok vo vesmíre. Vodík je zložkou vody, minerálov a kyselín, rovnako ako základnou súčasťou všetkých uhľovodíkov a v podstate všetkých organických zlúčenín. V skutočnosti 98% známeho vesmíru, najmä slnka a hviezd, je zložené z vodíka.

Kyslík, ktorý tvorí 21% zemskej atmosféry, je nevyhnutný k životu a umožňuje horenie. Je to najhojnejšia zo všetkých prvkov na zemi, tvorí 85% pozemských oceánov a ako zložka väčšiny hornín a minerálov 46% pevnej zemskej kôry. Okrem toho tvorí 60% ľudského tela.

Kyslík reaguje so všetkými prvkami, s výnimkou vzácnych plynov, za vzniku zlúčenín nazývaných oxidy. Rýchlosť reakcie známej ako oxidácie je rôzna. Napríklad horčík oxiduje veľmi rýchlo, pričom sa samovoľne vznieti na vzduchu. Avšak vzácne kovy, ako zlato alebo platina oxidujú len pri veľmi vysokých teplotách.

Hoci kyslík sám o sebe nie je horľavý, podporuje horenie a umožňuje, aby všetky materiály zápalné na vzduchu horeli intenzívnejšie. Tieto vlastnosti podporujúce spaľovanie nachádzajú uplatnenie v mnohých priemyselných aplikácií.

SECUR PNEUS®je inertná plynná zmes, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytnúť každému vodičovi modernú technológiu a výkonnosť, ktorá bola až doteraz exkluzívnou výsadou pokročilých odvetví, ako sú letectvo a automobilové preteky.

SECUR PNEUS®, pri použití namiesto normálneho vzduchu k nahusteniu pneumatík zaručuje uchovanie tlaku a súčasne zaisťuje dlhú životnosť a najlepšiu výkonnosť pneumatík v spojení so zníženou spotrebou paliva..

Plyny pre zváranie a rezanie

STARGAS™ je rad čistých plynov a zmesí vyvinutá SIAD pre zabezpečenie vyššej výkonnosti a produktivity a zároveň zlepšenie kvality vo zváracích a rezacích procesoch.

Vďaka viac ako 70-ročným skúsenostiam vo zváracích operáciách získaných podporou svojich zákazníkov je firma SIAD schopná vybrať najlepšie STARGAS™ riešenie pre každý proces zvárania a pomáhať zákazníkom pri zvyšovaní efektivity ich podnikania a dosiahnutie konkurenčnej výhody.